ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling.

De ANBI-status is in aanvraag.

Naam:
Stichting de Brielse Huiskamer

Fiscaal nummer:
863729368

Contactgegevens
St. Catharijnehof 1
3231XS Brielle

Doelstelling:
Creëren van een ontmoetingsplaats voor inwoners van de gemeente Brielle met als doel inwoners te verbinden.

Beleidsplan:
het creëren, inrichten en in stand houden van de ontmoetingsplaats en voorts het organiseren van uitjes en evenementen in het kader van de doelstelling.

Bestuur:
Ellen de Vette
voorzitter

Heleen van den Broek
secretaris

Rens van der Blom
penningmeester

Trix van der Kluit
vice-voorzitter

Jeanette Sluijmer
lid                   

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning uit hoofde van hun functie

Activiteiten:
Voor een overzicht van de activiteiten verwijzen we naar Facebook

Financiën
De financiële verantwoording wordt vóór 1 juli 2024 op onze website gepubliceerd.

BELEIDSPLAN

Doel van de instelling en activiteiten om dat doel te bereiken
De stichting heeft ten doel het creëren van een ontmoetingsplaats voor inwoners van de gemeente Brielle met als doel inwoners te verbinden die dat in hun directe omgeving missen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoe de instelling aan inkomsten komt
Subsidies en andere bijdragen. Schenkingen, erfstellingen en legaten. Andere verkrijgingen en baten

waaraan het geld wordt uitgegeven
Het huren, inrichten en in stand houden van een geschikte ontmoetingsplaats voor haar activiteiten.

Het organiseren van uitjes, evenementen gericht op de behoeften van de doelgroep

Het dagelijks verzorgen van koffie, thee en daarbij een koekje of andere versnapering tegen een zeer geringe vergoeding van de deelnemers

hoe het vermogen wordt beheerd
Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

Aan het eind van het boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld.